Onafhankelijkheids- en deskundigheidscriterium


  • heeft geen ‘baas’ die zich vanuit een autoritaire positie kan bemoeien met de resultaten van het onderzoek;
  • kan alle benodigde informatie opvragen en verkrijgen;
  • past hoor en wederhoor toe, zodat recht gedaan kan worden aan de argumentatie van betrokkenen;
  • publiceert het onderzoek, zodat ‘transparant’ is tot welke bevindingen ze is gekomen.
  • De commissie is een politieke onderzoekscommissie en daarmee niet onafhankelijk omdat de onderzoekscommissie ook zichzelf als Tweede Kamer moet onderzoeken;
  • De leden moeten afkomstig zijn uit de Tweede Kamer en worden op basis van partijpolitieke achtergrond geselecteerd en dus niet op basis van deskundigheid met betrekking tot het functioneren van het corporatiestelsel. Ook geldt niet als vereiste dat de leden van de onderzoekcommissie vaardigheden hebben op het terrein van het verrichten van onafhankelijk onderzoek.
De onderzoekscommissie is derhalve niet als onafhankelijke en deskundige commissie te kwalificeren.
[1] Kamerstuk II 2013/14 33 606 nr.2.